Splošni pogoji prodaje in dobave blaga in storitev družbe MPT sistemi d.o.o.

1. Obseg veljavnosti Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji prodaje in dobave blaga in storitev družbe MPT sistemi d.o.o. (v nadaljevanju “Splošni pogoji”) opredeljujejo postopke družbe MPT sistemi d.o.o. za prodajo in dobavo merilnih strojev in za zagotavljanje storitev (kot so kalibracija, servisiranje, usposabljanje) ter za sorodna vprašanje in zadeve.

Razen če se izrecno dogovorimo drugače, sledeči Splošni pogoji veljajo za vse pogodbene obveznosti, ki nastanejo od dne začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev. Naša dobava in storitve se izvajajo in naše ponudbe dajejo samo na podlagi teh Splošnih pogojev. Šteje se, da se kupec strinja z njimi in da ga zavezujejo najkasneje ob prejemu naše ponudbe, na kateri je navedeno, kje se Splošni pogoji nahajajo.

Izrecno ugovarjamo veljavnosti kakršnikoli splošnih pogojev kupca. To velja tudi v primeru, da se kupec v naročilu ali na kakršenkoli drug način sklicuje na svoje splošne pogoje ali na druge pogoje.

Brez naše pisne odobritve ni veljavno nobeno odstopanje od naših Splošnih pogojev.

Dejanja, ki se jih bomo poslužili pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, ne štejejo kot naša odobritev pogodbenih ali splošnih pogojev, ki odstopajo od naših Splošnih pogojev.

Ti Splošni pogoji veljajo kot okvirni sporazum za vse poznejše pravne posle med strankama pogodbe.

2. Sklenitev pogodbe

Naše ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Vsako ponudbo s strani kupca za sklenitev pogodbe moramo pisno potrditi.

Pogodba je sklenjena ob sklenitvi pisne pogodbe ali, če le-ta ne obstaja, ko sprejmemo kupčevo naročilo. Če je skladno s temi Splošnimi pogoji dogovorjeno predplačilo, se šteje, da je pogodba sklenjena, ko sprejmemo kupčevo naročilo in ko prejmemo celotno predplačilo.

Ponudbena dokumentacija ne sme biti razkrita tretjim osebam.

Kakršnekoli informacije, priporočila, ponudbe ali dogovori s strani naših delavcev, kot tudi kakršnikoli naknadni sporazumi, rezervacije, dopolnitve in dodatki so veljavni samo, če so v pisni obliki.

Kupec je k svoji ponudbi za nakup zavezan en teden, razen če se stranki v povezavi z njegovim naročilom dogovorita drugače.

Skice, ilustracije, dimenzije, teža ali kakršnikoli drugi podatki o delovanju ali opis blaga so zavezujoči samo, če je tako izrecno dogovorjeno v pisni obliki. Isto velja za katerekoli druge posebne značilnosti blaga ali v primeru, da blago služi samo specifičnemu namenu.

Nobena izjava, dana v javnosti, glede značilnosti in stanja blaga, še posebej v reklamah, ne velja za predmet pogodbe.

3. Cena

Vse cene, ki jih navajamo, ne vključujejo DDV-ja, drugih davkov, carinskih dajatev, stroškov cestnin ali drugih stroškov prevoza in drugih stroškov, razen če je izrecno navedeno drugače. Kupec se strinja, da bo poleg pogodbene cene blaga plačal tudi vse takšne stroške, ki bodo všteti v originalen račun za blago ali se bodo kupcu zaračunali naknadno, če bodo nastali v povezavi z naročenim blagom.

4. Rok plačila

Plačila zapadejo v znesku, ki je naveden na računu, brez odbitkov, v 30 dneh po dnevu izdaje računa, razen če je drugače dogovorjeno. Kakršenkoli odbitek iz naslova popusta je lahko izvršen le na podlagi posebnega sporazuma.

Za naprave, ki se prodajajo pod temi Splošnimi pogoji, se zahteva delno predplačilo v znesku 50 % vrednosti, 30 % vrednosti je treba plačati ob dobavi in 20 % vrednosti v 20 dneh po montaži, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače.

Plačilo blaga ni in ne more biti odvisno od dobave ali namestitve programske opreme, ki ni kupljena pri nas ali jo mi dobavimo na podlagi posebnega sporazuma (vključno z, a ne omejeno na programiranje programov za merjenje kosov v dobavljeni programski opremi, posebnih funkcij ali komunikacijskih modulov).

Za storitve, naročene pod temi Splošnimi pogoji, se zahteva delno predplačilo v deležu 50 % vrednosti naročenih storitev, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače. Preostanek vrednosti storitev se plača najkasneje v 30 dneh po uspešni izvedbi storitev.

V primeru zamude pri plačilu, tudi pri delnih plačilih, vsi dogovori o popustih, dogovori o obročnem odplačevanju ali kakršnekoli posebne ugodnosti postanejo nični in torej neveljavni.
Plačila kupca niso izvršena, dokler niso prenesena na naš poslovni račun in je znesek nam na voljo.

V primeru upravičenega dvoma v plačilno sposobnost kupca imamo pravico – brez učinka na druge pravice -, da zahtevamo jamstvo ali predplačilo za katerekoli neporavnane dospele obveznosti in takojšnje plačilo v celoti za vse zahtevke, ki izhajajo iz poslovnega razmerja. Poleg tega imamo pravico, da zadržimo ali odrečemo dobave ne samo po relevantni pogodbi ampak tudi po drugih pogodbah, bodisi v celoti bodisi deloma, in da zahtevamo predplačilo za dobave.

5. Preklic naročila

V primeru, da kupec prekliče svoje naročilo in če je bilo predplačilo dogovorjeno po teh Splošnih pogojih, se kupec strinja, da se predplačilo za blago in storitve šteje kot naša odškodnina in ga kupcu ne bomo vrnili. V primeru, da imamo višje stroške od zneska predplačila, je kupec obvezan, da nam povrne vse stroške v povezavi s takšnim blagom in storitvami.

6. Višja sila

V primerih višje sile, ki se razume kot okoliščine in dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti s skrbnostjo primernega upravljanja s podjetjem, imamo pravico, da dobavo odložimo za čas trajanja motenj ter za ustrezen čas zagona poslovanja, ali da odstopimo od pogodbe v povezavi s še neizpolnjenim delom. Primeri višje sile vključujejo (a niso omejeni na) naslednje dogodke: pomanjkanje osebja ali bolezen osebja, stavka osebja ali industrijske akcije, napake v materialih, sprememb zakonskih obveznosti (ki jih predpisuje zakon), naravne nesreče (kot so poplave, potresi in požari), izpad elektrike, odpoved telekomunikacijske infrastrukture, itd.

Če dobavo odložimo za čas trajanja takšnih motenj ter za ustrezen čas zagona poslovanja, ali če odstopimo od pogodbe v povezavi s še neizpolnjenim delom, v skladu s prejšnjim odstavkom, takšna naša dejanja ne predstavljajo osnove za kakršnekoli zahtevke za odškodnino s strani kupca.

Kupec ima pravico od nas zahtevati, da v izjavi izrazimo, ali želimo odstopiti od pogodbe ali dobaviti v razumnem roku. Če svojih namenov ne izrazimo, ima kupec pravico, da odstopi od pogodbe.

7. Dobavni roki

Dobavni roki so zavezujoči samo, če so izrecno navedeni kot takšni v naši pisni potrditvi naročila.

Višja sila, ovire za izvedbo ali prevzem, ki se jih lahko pripiše podizvajalcem, ki jih ne najamemo mi, situacije v proizvodnji ali v transportu ali katerekoli druge okoliščine ali dogodki, na katere ne moremo vplivati, nas odvežejo relevantnih pogodbenih obveznosti za čas trajanja motenj, in nismo dolžni izvesti nadaljnjih dobav.

Če so dobavni roki prekoračeni za več kot štiri tedne, imamo, po lastni presoji, pravico, da v celoti ali deloma odstopimo od pogodbe.

Po poteku štirih tednov lahko kupec določi razumno obdobje odloga in izjavi, da po preteku navedenega obdobja dobave ne bo sprejel.

Po izteku obdobja odloga, v katerem ni prišlo do izvršitve, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe tako, da posreduje pisno obvestilo o odstopu; v primeru, da smo mi odgovorni za zamudo pri dobavi blaga, pa ima pravico zahtevati odškodnino za neizpolnitev.

8. Dobava blaga

Blago bo dobavljeno v stanju in v embalaži/škatlah/foliji, ki se običajno uporablja v tem poslu. Tudi če bo dobavljena količina večja ali manjša od prodane količine, se bo štelo, da je bila pogodba pravilno izvršena, vendar pod pogojem, da omenjena razlika v poslovni praksi velja za običajno. V razumnem obsegu imamo pravico izvrševati delne dobave. Kvaliteta se določa na podlagi podatkov, ugotovljenih v odpremni pisarni.

Načeloma se naša dobava vrši po principu EXW naše distribucijsko skladišče, razen če je pisno dogovorjeno drugače.

V primeru dvoma velja, da dobave, ki so izrecno označene z oznako prevoz plačan (CPT), ne vključujejo stroškov razkladanja na namembnem kraju. Kupca posebej opozarjamo, da ne urejamo sklenitve špediterskega ali transportnega zavarovanja. Pod nobenim pogojem in na noben način ne odgovarjamo za delo špediterja ali prevoznika tovora ali njihovih podizvajalcev, ki jih najame kupec.

V vseh primerih bo kupec kril vsa povišanja stroškov prevoza, carinskih dajatev, davkov in katerihkoli drugih javnih dajatev, ki zapadejo v plačilo po sklenitvi pogodbe. Kupec vnaprej sprejme kakršnakoli povišanja cen, do katerih pride zaradi višjih transportnih stroškov ali dodatnih stroškov.

Po preteku dvanajstih (12) mesecev od dneva dobave blaga kupec od nas ne more zahtevati, da zagotovimo montažo, usposabljanje ali izdelavo programskih storitev (ali podobno) v povezavi z dobavljenim blagom.

9. Zamuda pri prevzemu po krivdi kupca

Kupec je dolžan prevzeti blago in podpisati dobavnico. Kupec bo blago raztovoril nemudoma in na ustrezen način ter tako pomagal pri prevzemu. Pravočasno nas bo obvestil o vseh okoliščinah, ki bi lahko otežile dobavo, na primer otežen dostop. V kolikor kupec ne prevzame blaga v skladu z dogovorom (zamuda pri prevzemu), imamo pravico, da po izteku obdobja odloga, v katerem ni prišlo do izpolnitve, blago ali skladiščimo v naših prostorih, za kar se zaračuna pristojbina za shranjevanje, ali blago skladiščimo pri ustrezno pooblaščeni organizaciji na stroške in na odgovornost kupca.

Če vam v navedenem primeru pomagamo, se taka pomoč nudi brez kakršnihkoli pravnih obveznosti za nas in na odgovornost kupca. Tveganje za nenamerno izgubo blaga preide na kupca / stranko takoj ko kupec blago prevzame ali ko kupec pride v zamudo pri prevzemu blaga. Stranke nismo dolžni izrecno obvestiti, da je blago pripravljeno za odpremo. Če pride do zamude pri dobavi ali prevzemu iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, bo on nosil stroške skladiščenja ter vso odgovornost od takrat ko pride v zamudo.

Če kupec pride v zamudo pri prevzemu, imamo pravico, da uveljavimo odškodninske zahtevke zaradi neizpolnitve oziroma da odstopimo od pogodbe tudi brez določitve obdobja odloga ali da vztrajamo pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

10. Izključitev kupčeve pravice do pobota in pridržne pravice

Pobot na strani kupca je dovoljen le v primeru nespornih ali zakonsko utemeljenih zahtevkov. Kupčeva pridržna pravica je izključena.

11. Pridržek lastninske pravice

Vso blago dobavimo s pridržkom lastninske pravice. Lastninsko pravico na blagu, ki ga dobavimo, si pridržujemo do trenutka, ko so vse finančne obveznosti kupca do nas, ne glede na njihovo pravno podlago, izpolnjene v celoti.

V primeru, da imajo dostop do blaga, za katerega velja pridržek lastninske pravice, tretje osebe, zlasti v primeru rubeža, je kupec dolžan te tretje osebe opozoriti na našo lastninsko pravico na ustrezen način in nas o teh okoliščinah nemudoma obvestiti. Enako velja tudi v primeru preprodaje, ki je dovoljena le z našim pisnim soglasjem dokler ni kupnina plačana v celoti.

V primeru da kupec s svojim ravnanjem krši pogodbo – zlasti takrat ko gre za zamudo pri plačilu – imamo pravico blago, za katero velja pridržek lastninske pravice, vzeti nazaj, oziroma, kadar je to mogoče, imamo pravico zahtevati prenos kupčeve pravice do ponovne vzpostavitve posesti napram tretjim osebam. Če blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice, ali vzamemo nazaj ali ga zasežemo, to ne pomeni, da smo odstopili od pogodbe.

Kupec krije vse stroške, ki izhajajo iz zasega dobavljenega blaga (prevoz in manipulativni stroški). Z zaseženim dobavljenim blagom imamo pravico prosto razpolagati. Kupec bo nosil celotno odgovornost za blago, za katero velja pridržek lastninske pravice, še posebej za tveganje nenamernega uničenja, izgube ali propada.

12. Odgovornost za blago

V primeru nakupov, ki so opravljeni na podlagi vzorcev ali modelov, ne zagotavljamo lastnosti vzorcev ali modelov, razen če pisno izrecno izrazimo drugače.

V povezavi z obveznostjo kupca, da pregleda blago in pošlje obvestilo o napakah, velja, da je treba obvestila o napakah in vse druge reklamacije podati takoj ob prevzemu blaga (očitne napake). Očitna napaka je napaka, ki je lahko ali bi morala biti odkrita med ustreznim pregledom ob prevzemu blaga. Morebitne skrite napake nam je kupec dolžan pisno sporočiti, takoj ko jih odkrije. Skritih napak ni moč uveljavljati po preteku treh mesecev od prevzema blaga. V kolikor nam obvestilo o napaki ni posredovano pravočasno, smo oproščeni odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napake.

Vsaka nadaljnja obdelava ali predelava se izvaja na odgovornost kupca. Kupec mora preveriti primernost blaga za nameravano uporabo pred kakršnokoli nadaljnjo obdelavo ali predelavo. Če kupec ne opravi takega pregleda ali blaga ne pregleda v ustreznem obsegu oziroma če obvestila o napakah ne posreduje takoj, se šteje, da je blago prevzeto.

Če se ne upošteva navodil za uporabo ali vzdrževanje, če so na blagu izvršene spremembe, če se zamenjajo deli ali uporabijo potrošni materiali, ki niso v skladu z originalnimi specifikacijami, ne odgovarjamo za kakršnokoli škodo, ki izvira iz blaga.

Če je reklamacija upravičena in predložena pravočasno, imamo pravico, da po lastni presoji dobavimo nadomestno blago, odpravimo napako ali znižamo kupnino.

Garancijski zahtevki se lahko uveljavljajo samo za napake, ki so obstajale ob prevzemu blaga s strani kupca. Kupec mora navedeno dokazati.

Odgovornost za normalno obrabo je prav tako izključena.

Garancijske zahtevke do nas lahko uveljavlja le neposredno kupec in pravic iz tega naslova ne more odstopiti katerikoli tretji osebi.

Zaradi reklamacije glede dobave kupec nima pravice zavrniti nadaljnje dobave na podlagi iste ali druge pogodbe.

13. Odgovornost za storitve

Zagotavljamo kakovost opravljenega dela. Za nameščene nadomestne dele velja garancijski rok proizvajalca.

Zagotavljamo točnost meritev, opravljenih z merilnim strojem, če je zadoščeno naslednjim pogojem:

• okoljski pogoji znotraj omejitev, ki jih predpisuje izdelovalec merilnih strojev (temperatura, vibracije, čistoča),

• veljavnost predhodnega preverjanja ni potekla,

• naprava ni bila preobremenjena (trk),

• reproduktivnost sistema zaznavanja je v dopustnih okvirih, ki jih določa proizvajalec,

• meritve se izvajajo strokovno in v skladu s predpisi.

Ne odgovarjamo za merilne pogreške merilnega stroja, ki so posledica nepravilne rabe stroja.

Ne odgovarjamo za napačne meritve, ki so posledica napak programske opreme.

Po vsakem servisnem postopku bomo pripravili poročilo, ki ga mora naročnik potrditi s svojim podpisom. Poročilo velja kot dokaz o uspešno opravljeni storitvi.

14. Nadomestilo za škodo

Razen če se dokaže naklep ali huda malomarnost, so vsi odškodninski zahtevki do nas izključeni. Vsak odškodninski zahtevek je omejen na znesek nabavne vrednosti zadevne (delne) dobave.

Morebitna odgovornost iz naslova škode, povzročene s strani podizvajalca, je omejena zgolj na skrbno izbiro takega podizvajalca.

Naklep ali hudo malomarnost je dolžan dokazati kupec.

Odgovarjamo samo za neposredno škodo in ne za kakršnokoli refleksno škodo, ki jo povzročijo napake.

15. Odgovornost za izdelek

Odgovornost za plačilo odškodnine iz naslova odgovornosti za izdelek je veljavna samo, če je tako zavezujoče predpisano z zakonom, kakršnakoli druga odgovornost glede skladnosti z zakonskimi predpisi pa je izključena.

16. Garancija

Zagotavljamo, da bomo v šestintridesetih (36) mesecih od dneva namestitve našega novega koordinatnega merilnega stroja (za drugo novo merilno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca), prodanega pod temi Splošnimi pogoji, in ki je v lasti originalnega kupca, popravili ali zamenjali (po lastni presoji) brezplačno katerikoli del stroja, pri katerem bomo ob pregledu našli napake, pod pogojem, da se defekten del vrne nam in nadalje pod pogojem, da je stroj nameščen in vzdrževan v skladu z navodili v priročniku za servisiranje. Rabljena Renishaw oprema nima garancije, druga rabljena oprema ima garancijski rok, ki ga izrecno navedemo v pisni obliki.

V garancijskem roku jamčimo:

– da predmet kupnine nima konstrukcijskih pomanjkljivosti oz. napak, da ustreza namenu in ga lahko uporabljate v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe;

– do bo predmet kupnine pravilno deloval, če boste dosledno upoštevali priložena navodila za uporabo;

– da bo za predmet kupnine zagotovljeno servisno vzdrževanje v garancijskem roku ter vsaj nadaljnjih 3 (tri) leta po izteku garancijskega roka;

– do bomo predmet kupnine popravili v roku 14 (štirinajst) dni od dneva prijave okvare;

– v kolikor predmet kupnine ne bo popravljen v predvidenem roku, ga bomo zamenjali;

– da bomo popravilo predmeta kupnine v garancijskem roku opravili brezplačno, razen če se izkaže, da popravilo ni bilo predmet garancijskih pogojev – obisk serviserja je brezplačen v primeru, da gre za popravilo, ki je predmet garancije;

– da bomo nepravilnosti, ki nastanejo na predmetu kupnine odpravili z zamenjavo ali popravilom okvarjenega dela;

– da za popravilo, ki traja dlje kot 14 (štirinajst) dni, priznamo podaljšanje garancijskega roka od prvega dne okvare.

– Garancija ne velja v naslednjih primerih:

zaradi trka in nepazljivega delovanja kupca;
zaradi nestrokovnega ravnanja in uporabe v nasprotju z navodili;
če je v predmet pogodbe zaradi okvare posegala nepooblaščena oseba ali servis;
če kupec ni upošteval navodil za uporabo;
če so na predmetu pogodbe opravljeni kakršnikoli posegi, ki niso v skladu z namenom uporabe ali funkcijo, ali funkcijo sestavnih delov predmeta pogodbe;
v primerih višje sile (strela, itd …)

Ne odgovarjamo za stroške in popravila v primeru dopolnitev ali sprememb, ki so narejene na stroju brez našega pisnega dovoljenja.

Ta garancija ne velja za usposabljanje merjenja s programsko opremo.

17. Licenca za programsko opremo in garancija

Merilna programska oprema, ki je vključena h koordinatnemu merilnemu stroju, je avtorsko zaščitena in je licencirana na kupca, zato kupec programske preme ne sme kopirati.

Ta garancija ne velja za merilno programsko opremo, ki je bila kopirana in je kot taka izključena iz licenčne pogodbe.

Veljajo proizvajalčevi pogoji garancije.

18. Ustrezna raba blaga

Načeloma ne sprejmemo kakršnekoli odgovornosti za ustreznost blaga, ki je dobavljeno za namen, ki si ga zamisli kupec, niti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi obdelave ali predelave ali bolj splošne rabe izdelka.

Kakršnakoli odgovornost na naši strani za škodo, ki izhaja iz neprimerne rabe izdelka, je izključena.

Kupljen izdelek zagotavlja samo nivo varnosti, ki jo je mogoče pričakovati na podlagi navodil za uporabo in katerihkoli drugih navodil, ki so dana v skladu s trenutnim znanstvenim in tehničnim znanjem.

Kupec zagotavlja, da bo deloval v skladu s predpisi za varnost in za varstvo okolja.

19. Varstvo podatkov, sprememba naslova in avtorske pravice

Kupec daje svoje soglasje za avtomatsko shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, do katerih dobimo dostop s kupoprodajno pogodbo in v okviru našega poslovnega odnosa za namen izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi. Kupec nam dovoljuje, da takšne podatke posredujemo uradnim organom, če je to potrebno.

Kupec se zavezuje, da nas bo obveščal o kakršnihkoli spremembah svojega zasebnega ali poslovnega naslova do takrat ko bosta obe stranki v celoti izpolnili pogodbene obveznosti pravnega posla. Če kupec ne posreduje takih obvestil, se bodo obvestila štela kot sprejeta, če bodo poslana na zadnji znani naslov.

Načrti, skice ali druga tehnična dokumentacija, kot tudi vzorci, katalogi, brošure, slike in podobna dela bodo vedno naša intelektualna lastnina. Kupec ne bo pridobil kakršnihkoli pravic do uporabe ali izkoriščanja.

20. Prepoved preprodaje blaga

Preprodaja blaga, sprejetega pod temi Splošnimi pogoji, je med časom trajanja garancijskega roka brez našega predhodnega pisnega dovoljenja strogo prepovedana. V primeru nespoštovanja tega pravila se vse naše odgovornosti in obveznosti iz naslova garancije samodejno prekinejo in razveljavijo.

21. Pritožbeni postopek

V podjetju si prizadevamo za zadovoljstvo strank, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za strokovno ter korektno opravljanje storitev. Ob tem se tudi zavedamo, da pri poslovanju lahko pride tudi do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih stranke naših storitev pričakujete. Za take primere smo v podjetju oblikovali interni postopek za reševanje pritožb ter predvideli tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

Pritožbe v zvezi z našimi storitvami ali odločitvami lahko podate pisno ali ustno. Za pisno štejejo pritožbe podane po pošti, elektronski pošti ali na drug primeren način. Svoje pritožbe lahko posredujete tudi neposredno na info@mpt-sistemi.eu.

Ustno lahko pritožbo podate našim zaposlenim ali po telefonu. Odgovoriti vam bomo skušali takoj.

Vaše pisne pritožbe bomo obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu). V pritožbo nam zraven sporočila zapišite tudi svoje ime in priimek, naslov, področje, na katerega se vaša pritožba nanaša, ter svojo telefonsko številko in elektronski naslov.

22. Izbira prava, sodna pristojnost

Za razrešitev vseh sporov, ki izhajajo iz ali so v povezavi s tem pogodbenim razmerjem na podlagi teh Splošnih pogojev bo izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu, razen če zakon predpisuje ekskluzivno pristojnost drugega sodišča. Za razmerja po teh Splošnih pogojih se uporablja slovensko pravo.

Uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) je izrecno izključena. Jeziki pogodbe so slovenščina in angleščina.

23. Klavzula o neodvisnosti določb

V kolikor se katerakoli določba teh Splošnih pogojev izkaže za neveljavno ali neučinkovito, to ne bo na noben način vplivalo na veljavnost in učinkovitost ostalih določb.

Katerekoli neveljavne ali neučinkovite določbe se razlagajo ali nadomestijo tako, da bo v kar največji meri dosežen namen neveljavnih ali neučinkovitih določb. To velja tudi za morebitne pravne praznine.

V kolikor katerakoli določba krši veljavno zakonodajo, je dogovorjeno, da se zamenja z zakonsko sprejemljivo določbo z vsebino, ki je najugodnejša za nas in ki se v kar največji meri približa namenu originalne določbe.

Ti Splošni pogoji stopijo v veljavo, ko so objavljeni na naši spletni strani.