ALI VESTE

Kaj je meroslovje?

Merjenje kot najosnovnejša znanstvena metoda je proces empiričnega objektivnega pripisovanja številskih vrednosti lastnostim objektov in dogodkov v resničnem svetu z namenom, da se opišejo na čim bolj verodostojen način.

 

Meritve imajo izreden pomen tudi v industriji, saj se z meritvami ugotavlja kakovost proizvodov in procesov. So osnova za regulacijo procesov. Na osnovi meritev se v podjetjih kupujejo surovine in ocenjujejo dobavitelji ter odjemalci. Sistematično načrtovane in izvedene meritve z znano merilno negotovostjo so osnova za nadzor kakovosti.

 

Na merjenju ne temelji samo znanost, temveč celotno naše življenje. Na primer v trgovini se vsa živila prodajajo na osnovi izmerjenih vrednosti (masa, volumen, dolžina). Vsak dan nam na primer merijo porabo vode, elektrike, plina, toplote. Skoraj nemogoče je karkoli iz našega vsakdanjika opisati brez uporabe mer in uteži: čas, količina padavin, kapaciteta pljuč, vsebnost alkohola, sobna temperatura, tlak v pnevmatikah, hitrost atleta, ….

 

Poslanstvo meroslovja ima tri glavne naloge:

definiranje mednarodno priznanih merskih enot (npr. meter);

realizacijo merskih enot s pomočjo znanstvenih metod (npr. realizacija metra s pomočjo laserskega žarka);

vzpostavitev sledljivostnih verig za dokumentiranje točnosti meritev (relacija med mikrometrom, ki se uporablja v proizvodnji in etalonom v referenčnem oz. primarnem laboratoriju – merilne kladice).

 

Osnovna cilja meroslovja sta mednarodna primerljivost meritev in nadzor nad meritvami v prometu blaga in storitev. Cilja sta dosegljiva ob primerni organiziranosti meroslovnega sistema tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

 

Meroslovje se v splošnem deli na tri kategorije:

znanstveno meroslovje, ki se ukvarja z organizacijo in razvojem etalonov ter njihovim vzdrževanjem na najvišji ravni;

industrijsko meroslovje, ki zagotavlja ustrezno delovanje merilnih instrumentov v industriji; glavne naloge, ki jih ima so izbira merilnih instrumentov, razvoj merilnih postopkov, zagotavljanje ustreznih merilnih pogojev, umerjanje in vzdrževanje merilnih instrumentov ter usposabljanje kadra za merjenje;

zakonsko meroslovje se ukvarja s točnostjo meritev, ki vplivajo na transparentnost pri prometu blaga in storitev ter na zdravje in varnost.

Prepoznavanje akreditiranih storitev, akreditacijski znak SA in sklicevanje na akreditacijo

Kako prepoznamo akreditirano storitev?

Poročila ali certifikate je kot “akreditirane” najlažje prepoznati po akreditacijskem znaku, katerega prisotnost zagotavlja koristi, ki jih akreditacija prinaša. Z uporabo akreditacijskega znaka ali s sklicevanjem na akreditacijo z izjavo akreditacijski organ izrazi, da so bile pri izvedbi dejavnosti (kalibriranja, preskušanja, kontrole ali certificiranja) in poročanju o rezultatih izpolnjene vse zahteve za akreditacijo. Listine, ki ne nosijo akreditacijskega znaka (SA ali podpisnic MLA) oziroma se ne sklicujejo na akreditacijo s predpisano izjavo, se ne morejo šteti za “akreditirane” in zato ne nudijo prednosti akreditacije.

Da bi bila akreditirana poročila in certifikati prepoznavni tudi v mednarodnem merilu, sta mednarodni akreditacijski združenji ILAC in IAF razvili lasten znak, ki se uporablja le v povezavi z nacionalnimi akreditacijskimi znaki podpisnic sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij, med katere spada tudi Slovenska akreditacija. Pravico do uporabe obeh znakov ima tudi SA, s podpisom podlicenčne pogodbe (med SA in akreditiranim organom) pa to možnost pridobijo tudi akreditirani laboratoriji in certifikacijski organi.

Akreditacijski znak SA in sklicevanje na akreditacijo

Akreditacijski znak Slovenske akreditacije je kombinacija simbola in logotipa SA ter navedbe registracijske številke akreditiranega organa in ustreznega akreditacijskega standarda oziroma akreditacijske sheme.

Uporabljati se sme le skupaj z nazivom, simbolom ali logotipom akreditiranega organa. Z uporabo akreditacijskega znaka ali izjave v poročilu ali certifikatu akreditirani organ zagotavlja, da je pri SA akreditiran za dejavnost, o kateri poroča, in da so bile pri izvedbi izpolnjene zahteve za akreditacijo.

Akreditacijski znak

MPT sistemi, 67475-azLK030

Znak ILAC za prepoznavnost poročil oz. certifikatov v mednarodnem smislu

MPT sistemi, 3fe36-ilac-MRA_CMYK

Več o tem lahko najdete na spletni strani Slovenske akreditacije www.slo-akreditacija.si

Vir: Publikacija Akreditacija, zaupanje v usposobljenost, ki jo je izdala Slovenska akreditacija, 2010